Δημοτικό σχολείο Μενιδίου Αμφιλοχίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ( Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ)
Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας

1 Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ο  Ρ  Ω  Μ  Α  Ι  Κ  Ο 2 Σ       3 Δ  Ο  Υ  Λ  Ο  Ι    
 Λ                          Τ        Ι              
 Λ     4 Κ  Ο  Σ  Μ  Ο  Κ  Ρ  Α  Τ  Ο  Ρ  Α  Σ    Κ              
 Η      Α                    Α        Α              
 Ν      Τ       5 Π  Ο  Λ  Υ  Κ  Α  Τ  Ο  Ι  Κ  Ι  Ε  Σ   6 Γ      
 Ι      Α                    Ο        Ο        Ο      
 Κ      Κ                    Λ        Υ        Ν      
 Α      Τ   7 Δ  Ι  Χ  Α  Σ  Μ  Ε  Ν  Ο  Υ  Σ    Σ     8 Λ  Ι  Γ  Α  
       Ο                    Γ           9 Π    Μ      
       Υ   10 Μ  Ε  Τ  Α  Φ  Ρ  Α  Ζ  Ο  Υ  Ν     11 Θ  Α  Λ  Α  Σ  Σ  Α
       Ν                    Υ            Λ          
        12 Ε 13 Δ  Ρ  Α   14 Α  Ν  Τ  Ι  Σ  Τ  Α  Θ  Η  Κ  Α  Ν        
           Α                Α            Τ          
      15 Ξ  Ε  Σ  Η  Κ  Ω  Θ  Η  Κ  Α  Ν       16 Μ  Ε  Ι  Ω  Σ  Α  Ν  
           Κ                 17 Π          Ν          
    18 Μ 19 Α  Θ  Α  Ι  Ν  Ο  Υ  Ν       20 Ρ  Ω  Μ  Α  Ι  Ο  Υ        
       Π    Λ                  Ω                    
  21 Τ  Ρ  Ε  Φ  Ο  Ν  Τ  Α  Ν         22 Τ  Ι  Β  Ε  Ρ  Η          
       Ρ    Υ                  Ο                    
       Α   23 Σ  Κ  Λ  Η  Ρ  Α       24 Σ  Τ  Α  Σ  Η            
       Ν                                          
    25 Σ  Τ  Ρ  Α  Τ  Ο                                  
       Ο                                          

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία Ελλήνων και Ρωμαίων γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός που ονομάστηκε...........................
3Οι ......................έμεναν μέσα στα σπίτια των μεγαλοϊδιοκτητών
4Η Ρώμη με τις κατακτήσεις της έγινε.........................
5ΟΙ περισσότεροι κάτοικοι της πόλης έμεναν σε ............................
7Οι Ρωμαίοι κρατούν τους Έλληνες ........................και τους εμποδίζουν να συνεργαστούν.
8Τα προϊόντα των μικροϊδιοκτητών ήταν ......................
10Οι Ρωμαίοι ...............................στη γλώσσα τους έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.
11Η Μεσόγειος ονομάστηκε από τους Ρωμαίους ¨η........................μας¨.
12Η Ρώμη ήταν η ........................τπου αυτοκράτορα.
14Οι Ρωμαίοι σε όσους................................φέρθηκαν σκληρά.
15Πολλές φορές οι Έλληνες..........................εναντίων των κατακτητών (Ρωμαίοι).
16Οι Ρωμαίοι..................τους φόρους και οργάνωσαν καλύτερα τον τρόπο είσπραξης.
18Οι Ρωμαίοι.........................την ελληνική γλώσσα.
20Όσοι δέχονταν την κυριαρχία της Ρώμης έπαιρναν τον τίτλο του .................... πολίτη.
21Τα στρατεύματα των Ρωμαίων ..................... από τα προϊόντα της υπαίθρου.
22Η Ρώμη ήταν χτισμνένη πλάι στον ποταμό...........................
23Οι Ρωμαίοι κατέπνιγαν τις εξεγέρσεις και τους τιμωρούσαν .............
24Κριτήριο των Ρωμαίων για τη διοίκηση των πόλεων ήταν η ...................που κράτησαν αυτές κατά τους ελληνορωμαϊκούς πολέμους.
25Οι Ρωμαίοι οργάνωσαν τον .........................τους για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων τους.

ΚΑΘΕΤΑ:

1Οι Ρωμαίοι άρχισαν να χτίζουν σπίτια και δημόσια κτίρια με.........................σχέδια.
2Συχνά οι Ρωμαίοι............................τους κατοίκους.
3Οι Ρωμαίοι ψήφισαν πιο..........................νόμους.
4Επί τρεις αιώνες οι Ρωμαϊοι ..........................κατακτούν περιοχές της Δύσης της Ανατολής και της Β. Αφρικής.
6Τα κτήματα των μεγαλοϊδιοκτητών ήταν .........................
9Στον ............................λόφο ήταν χτισμένο το παλάτι των αυτοκρατόρων.
13Παίρνουν Έλληνες..........................για τη μόρφωση των παιδιών τους.
17Ο αυτοκράτορας ήταν ο.........................πολίτης της αυτοκρατορίας.
19Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν ένα ..............................κράτος.