Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου Γεωγραφία ΣΤ΄- -επαναληπτικό ενότητα Α΄- Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
 1           2                 
3                           
          4                 
 5      6                      
                 7          
    8                       
                         
                         
     9         10      11           
                         
                         
       12                    
  13                         
       14     15                 
  16                         
       17                    
                         
     18