Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος ο Β΄και οι Βούλγαροι. (4:30)